Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας

Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ακολουθούν τα εξής παραρτήματα: Πολιτική Cookies, Ενημέρωση δευτέρου επιπέδου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης, Πολιτική βιογραφικών σημειωμάτων).

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε στις 18/3/2021

Σκοπός της πολιτικής

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ». Η παρούσα πολιτική σάς ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μέσω του δικτυακού τόπου της, μεταξύ άλλων τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται, τον σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα σας, καθώς και τα δικαιώματά σας. Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Επίσης, παραθέτει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για όσα η εταιρεία δεν προτίθεται να πράξει.

Δέσμευση της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ»
Πεποίθησή μας στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» είναι ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών μας είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητά τους. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και τους υπαλλήλους της προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα, σε συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα είναι εκπαιδευμένα στη χρήση των κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι πάροχοι υπηρεσιών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιούν για άλλο σκοπό πέραν εκείνων που συνδέονται με την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ».

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ερωτηθείτε από την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» αν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλα αξιόπιστα τρίτα μέρη. Εφόσον προβλέπεται τέτοιου είδους διαμοιρασμός πληροφοριών με συγκεκριμένα τρίτα μέρη, θα ενημερωθείτε κατά τη στιγμή συλλογής των εν λόγω πληροφοριών. Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθορίζει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, περιγράφει τα είδη των πληροφοριών που πρόκειται να διαβιβάσει (π.χ. την ταχυδρομική διεύθυνση ή το email σας) και προβαίνει στη διαβίβασή τους σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» (Αγίας Σοφίας 31 και Ερμού, 54623, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2375077000, https://www.portocarras.com), με κύριο αντικείμενο την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να φέρνει σε πέρας τις αρμοδιότητές της, να διεκπεραιώνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της. Για τους σκοπούς του παρόντος, η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» αναφέρεται ως «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).  Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο (www.portocarras.com), ιδιοκτησίας της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», υπόκεινται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 4624/2019. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται με γνώμονα αφενός τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, και αφετέρου την υφιστάμενη δέσμη νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα. Ο δικτυακός τόπος (www.portocarras.com) δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε καταχρηστική χρήση χωρίς τη δική σας προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Ο δικτυακός τόπος (www.portocarras.com) σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιεί, δημοσιοποιεί ή ανταλλάσσει τα δεδομένα και τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που μας εμπιστεύεστε. Επιπλέον, δεν διαβιβάζει πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, γενικότερα, που αφορά τους χρήστες του, σε άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την εταιρεία.

Τι είναι ο ΓΚΠΔ – Ισχύουσα νομοθεσία
Ο ΓΚΠΔ [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ή Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής «κανονισμός»] έχει ως στόχο τη θέσπιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και αντικαθιστά την προηγούμενη νομοθεσία (οδηγία 95/46/ΕΚ). Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος-μέλος (δηλαδή, δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού).

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ. που καθορίζουν ή ενδέχεται να καθορίζουν την ταυτότητά του (εφεξής «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα»).

Τι σημαίνει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλον, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιος εκτελεί την επεξεργασία;
Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Είναι υποχρεωτική η παροχή των δεδομένων;
Η παροχή των δεδομένων σας στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου είναι είτε προαιρετική είτε απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο (www.portocarras.com), θα είναι αδύνατον να επιτευχθεί ο βασικός στόχος της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων και, μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατον για την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» να παράσχει τις διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο (www.portocarras.com) υπηρεσίες.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου;
Οποιαδήποτε πληροφορία κατά την έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, της οποίας η συλλογή δεν απορρέει από τη νομοθεσία ή τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης, συλλέγεται από την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέγετε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 

Δεν συλλέγουμε ούτε αποκτούμε πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας COVID-19 βάσει αυστηρών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των πελατών μας. Οι πελάτες έχουν την υποχρέωση να απέχουν από τη γνωστοποίηση τέτοιων δεδομένων που αφορούν τους ίδιους ή τρίτα υποκείμενα των δεδομένων (με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας COVID-19 βάσει αυστηρών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας). Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης παράσχει τέτοια δεδομένα στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψή μας (με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας COVID-19 βάσει αυστηρών οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας). Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ουδεμία ευθύνη φέρουμε απέναντι σε πελάτες ή τρίτα μέρη για τυχόν παροχή και/ή επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης. Για την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» (www.portocarras.com) δεν απαιτείται απαραιτήτως η παροχή οποιουδήποτε είδους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μέρους σας. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να κοινοποιείτε συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά που υποδεικνύονται στα αντίστοιχα πεδία εισαγωγής δεδομένων στον δικτυακό τόπο της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ».

Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς από τον κατωτέρω διεξοδικό κατάλογο πηγών:

– δεδομένα επικοινωνίας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλετε ερωτήσεις ή αιτήσεις ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ».

– δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, δεδομένα συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν προβαίνετε σε κράτηση δωματίου ή θέσης στο εστιατόριο, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείτε για να ολοκληρώσετε την κράτηση (ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, μέσω της ρεσεψιόν κ.λπ.).

– δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, δεδομένα συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν συνάπτετε μια συμφωνία μαζί μας για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ».

– δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, δεδομένα συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν προβαίνετε σε ηλεκτρονική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ».

– δεδομένα υγείας από ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρώνονται λόγω της πανδημίας COVID-19 και βάσει οδηγιών που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου (www.portocarras.com) ενδέχεται επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. όταν καλείτε στα τηλεφωνικά κέντρα της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» δεν αποθηκεύει ούτε συλλέγει τα στοιχεία πληρωμής κατά τις ηλεκτρονικές ή επιγραμμικές πληρωμές με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες. Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά την καταχώριση στοιχείων όπως ο αριθμός κάρτας, ο κωδικός ασφαλείας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου και η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, και μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτομάτως στην αρμόδια Τράπεζα. Η Τράπεζα συλλέγει τα δεδομένα, πραγματοποιεί την πληρωμή και εν συνεχεία επιβεβαιώνει στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Συλλογή και σκοποί χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς για τους ακόλουθους λόγους:

Συναλλαγές: Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών μαζί τους, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα κ.λπ.

Διαφήμιση/Μάρκετινγκ: Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής τους, για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που αφορούν διαγωνισμούς, δώρα, εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και συνεργαζόμενων εταιρειών και χορηγών.

Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» πρόκειται να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία μόνο για τους λόγους για τους οποίους έχουν συλλεγεί, καθώς και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, προτίθεται να αξιοποιεί τα στοιχεία προκειμένου να προσαρμόζει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και να βελτιώνει τη σύνθεση, τις τροποποιήσεις και τη δυναμική του.

Παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών μέσω διαδικασιών επαλήθευσης ταυτότητας χρηστών: Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να διεκπεραιώσει την ηλεκτρονική σας αίτηση. Ειδικότερα:  Για σκοπούς καταχώρισης ή επαλήθευσης ταυτότητας στις εφαρμογές της.

Πιστωτικός έλεγχος: Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συνέχεια αίτησής σας για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων, ενδέχεται να προβαίνουμε σε πιστωτικούς ελέγχους σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο, γίνεται σχετική αναφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις που διέπουν τη δραστηριότητα ανάμεσα σε εσάς και την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ή την αρμόδια για την επεξεργασία εταιρεία.

Νόμιμη χρήση: Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μπορεί να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να κοινοποιούμε και, γενικότερα, να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών όταν αυτό απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και/ή τη νομοθεσία ή όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση των συμφερόντων αμφοτέρων των μερών, όπως αυτά απορρέουν από τη μεταξύ τους συναλλακτική και συμβατική σχέση ή τη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή.

COVID-19: για λόγους πρόληψης στον τομέα της δημόσιας υγείας (ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων) και δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Σχετικά με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων ιδιοκτησίας της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων, υποψήφιων εργαζομένων, συνεργατών, αναδόχων, προμηθευτών, ιδιωτών, πελατών και, γενικότερα, φυσικών προσώπων, προβλέπεται ξεχωριστή αναλυτική και έγγραφη κοινοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων κατά τη συλλογή των ανωτέρω δεδομένων, βάσει της σχετικής υποχρέωσης που καθορίζεται στα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ.

Διατήρηση – Αποθήκευση δεδομένων
Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που εσείς έχετε ζητήσει ή εγκρίνει, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων νομοθετικών διατάξεων, όπως συμβαίνει με θέματα που διέπονται από την εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία, διάφορες σχετικές διατάξεις κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε και τα οποία καταγράφονται σε γραπτές συμφωνίες, συμβάσεις και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με την εκτέλεση σύμβασης ή την υλοποίηση εμπορικής συναλλαγής, αποθηκεύονται για διάστημα 20 ετών σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο τηρούμενο στο νομικό τμήμα, στο τμήμα πωλήσεων/συμβάσεων και στο λογιστήριο της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που παρέχει άμεσα ή έμμεσα τις ανωτέρω υπηρεσίες ή συνδράμει τα εν λόγω τμήματα στην επιτέλεση του έργου τους ή παρέχει υπηρεσίες μάνατζμεντ σε εμάς.

Τα δεδομένα υγείας που τυχόν συλλέγονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 διαγράφονται άμεσα μετά το τέλος της πανδημίας και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας.

Διαγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα σας διαγράφονται κατά περίπτωση και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται για νόμιμους σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας, και/ή εφόσον απαιτείται ή εγκρίνεται από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας επιτρέπεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων όπως αυτή κοινοποιείται με την παρούσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σε αρμόδιες δημόσιες αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων και ότι εξασφαλίζουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτή απαιτείται για την εν λόγω επεξεργασία. Τα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα οφείλουν να σέβονται την εμπιστευτικότητα αυτών.

Αρχεία καταγραφής
Χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα διαδικτύου (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων στη χρήση του διαδικτύου, για τη διαχείριση των πόρων των υπολογιστών και του δικτύου μας, για την παρακολούθηση τυχόν μη επιτρεπόμενων παράνομων ή κακόβουλων δραστηριοτήτων (επιθέσεων) και για τη συλλογή γενικών δημογραφικών στοιχείων (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση.

Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατόπιν στον δικτυακό τόπο/στην εφαρμογή, αποθηκεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν είναι αναγκαίο, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου/της εφαρμογής από μέρους του επισκέπτη/χρήστη/μέλους. Οι διευθύνσεις IP δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ασφάλεια δεδομένων
Το διαδίκτυο, όπως κάθε άλλο μέσο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών, δεν μπορεί να θεωρείται 100% ασφαλές. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα και βασίζεται κυρίως σε αξιόπιστους οργανισμούς και επιχειρήσεις που τηρούν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.  Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» προσπαθεί να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ελέγχου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου να πληροί όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» υλοποιούμε μέτρα ασφάλειας, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την προστασία των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς έναντι οποιασδήποτε σκόπιμης ή μη απόπειρας χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Αυτά τα μέτρα υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και επικαιροποιήσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» χρησιμοποιεί τα πιο προηγμένα εργαλεία κρυπτογράφησης και προστασίας δεδομένων (κρυπτογράφηση 256-bit, ασφαλείς σελίδες, σύστημα προστασίας δικτύου-firewall, ψηφιακές υπογραφές κ.ά.). Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν αποκλειστικά οι εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυτό υπάλληλοι, οι οποίοι μέσω αυτών παρέχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις. Στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη προκειμένου να κρατούμε ασφαλή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, η εταιρεία αδυνατεί να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους φυλλομετρητές της από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων μερών.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Σε περίπτωση επικοινωνίας σας με την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μέσω διαδικτύου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε περιστασιακά την ηλεκτρονική ή την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας, ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει οικεία θελήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου, π.χ. μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι ασφαλής εκτός αν είναι κρυπτογραφημένη. Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια προσωπικών στοιχείων που εκφεύγουν του ελέγχου της.

Πολιτική Απορρήτου και παιδιά
Ο παρών δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικοι και κάτω από το ηλικιακό όριο για το οποίο η συγκατάθεση δίνεται από αυτόν που έχει τη γονική μέριμνα στη χώρα σας (στην Ελλάδα ο ανήλικος πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 15 έτη – Ν. 4624/2019), πρέπει να εξετάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει συλλέξει πληροφορίες που αφορούν ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, παρότι θα έπρεπε να έχει ληφθεί η εν λόγω συγκατάθεση, η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» οφείλει να διαγράψει τις σχετικές πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Επικοινωνία μέσω του δικτυακού τόπου της πλατφόρμας
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται οικειοθελώς από τον ίδιο και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούλησή του. Τυχόν επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά στον βαθμό που αυτή καθίσταται αναγκαία για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης
Ο δικτυακός τόπος μας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα διαμοιρασμού τεκμηρίων σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα συναφή μέσα προκειμένου να μοιραστείτε τις δράσεις σας στον δικτυακό τόπο με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων δυνατοτήτων επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το κοινό εν γένει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Πολιτικές Απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
Παρακαλούμε μην αποστέλλετε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε να κοινοποιείτε τέτοια δεδομένα μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Παρακολούθηση της επικοινωνίας
Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» δεν παρακολουθεί ούτε καταγράφει την επικοινωνία (μεταξύ άλλων, τηλεφωνικές συνομιλίες, email κ.λπ.) μαζί σας.

Σύνδεσμοι
Ο δικτυακός τόπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει αποκλειστικά όσον αφορά την πρόσβαση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο και σε άλλες ιστοσελίδες που τελούν αποκλειστικά υπό τη διαχείριση της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ». Ο διαχειριστής της παρούσας δικτυακής πύλης σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων που τελούν υπό την ευθύνη τρίτων μερών (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Αναθεωρήσεις της παρούσας Πολιτικής
Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα περιοδικής τροποποίησης ή αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής, κατά την απεριόριστη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση αλλαγής, η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καταχωρίζει τα δεδομένα της τροποποίησης ή της αναθεώρησης της παρούσας πολιτικής και η επικαιροποιημένη δήλωση ισχύει για εσάς από την ημερομηνία της καταχώρισης. Συνιστάται να προβαίνετε κατά περιόδους σε επανεξέταση της Πολιτικής προκειμένου να διαπιστώνετε κατά πόσον υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία
Για κάθε διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στους χρήστες και στην «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια επίλυσης της διαφοράς είναι τα δικαστήρια του νομού Θεσσαλονίκης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [(ΓΚΠΔ), κανονισμός (ΕΕ) 2016/697], όπως ισχύει, έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • δικαίωμα πρόσβασης·
  • δικαίωμα διόρθωσης·
  • δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, δηλαδή εάν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα και έχει πάψει πλέον να υφίσταται επιτακτικός λόγος για να συνεχιστεί η επεξεργασία (ή η αποθήκευσή) τους·
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας·
  • δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων·
  • δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·
  • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της εποπτικής αρχής.

Με άλλα λόγια, έχετε δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αιτήματος, δωρεάν πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε αποθηκεύσει και σας αφορούν, δικαίωμα να εναντιώνεστε κατόπιν αιτήματος στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ από τούδε και στο εξής, και δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή email στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων μας αντιβαίνει στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της εποπτικής αρχής. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ.: 210 6475600.

Επικοινωνία
Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σας ενημερώνει ότι έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση: [email protected] Για τυχόν ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ανωτέρω διεύθυνση. Οι συνεχείς εξελίξεις στο διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή των κανόνων μας όσον αφορά την προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων. Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει ανά πάσα στιγμή στις τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων.